ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «РОЗІГРАШ СМАРТФОНУ GENERAL MOBILE 8 СЕРЕД ТИХ, ХТО ЗАЛИШИВ СВІЙ НОМЕР МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ НА ЛЕНДІНГУ MNP.COM.UA»

 1. Загальні положення
  1. Ці офіційні правила (далі по тексту — Правила) визначають порядок проведення та умови участі в Акції “Розіграш смартфону General Mobile 8 серед тих, хто залишив свій номер мобільного телефону на лендінгу mnp.com.ua ” (далі по тексту – Акція).
  2. Беручи участь в Акції, кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.
  3. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в односторонньому порядку. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації на сайті www.mnp.com.ua 3міни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування, якщо інше прямо не передбачено безпосередньо такими змінами.
  4. Чинна редакція Правил розміщується в мережі Інтернет на сайті за адресою: www.mnp.com.ua
 2. Організатор Акції
  1. Організатором та виконавцем Акції виступає ТОВ «лайфселл» (далі по тексту – Організатор або ТОВ «лайфселл»).
 3. Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції
  1. Період проведення акції з 06.03.2019 р. по 30.04.2019р. (далі – Термін дії Акції) на всій території України для усіх, хто залишив свій номер мобільного телефону на сторінці mnp.com.ua.
  2. В Акції можуть брати участь всі громадяни Україні, які відповідають наступним критеріям (надалі – учасники Акції):
   1. 1) на момент проведення Акції досягли повної цивільної дієздатності (яким виповнилось 18 років) та які виконали всі зазначені в цих Умовах вимоги для участі у Акції;
   2. 2) залишили свій номер мобільного телефону у формі опитування на сторінці www.mnp.com.ua;
   3. 3) взяти участь у Акції можуть Абоненти всіх мобільних операторів України;
   4. 4) співробітники, представники Організатора не мають права брати участь в Акції.
  3. Не визнаються Учасниками Акції особи, які не виконують або не відповідають вимогам Умов.
  4. Умови участі у Акції:
   1. Учасник повинен з 06.03.2019 по 30.04.2019 включно залишити свій номер мобільного телефону на сторінці сайту www.mnp.com.ua.
   2. Абонент може залишити свій номер мобільного телефону для участі у Акції лише один раз. Повторна реєстрація одного і того ж самого номеру мобільного телефону забороняється.
   3. Учасники Розіграшу під час участі у Акції зобов’язуються: дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України; вказувати повні, коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими Правилами; свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції; не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Розіграші.
   4. Приймаючи участь у Акції Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами.
   5. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних, наданих для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, звільняє Виконавця від обов’язку вручити Приз Акції такий Учасник Акції втрачає право на отримання Призу Акції.
   6. Виконавець залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вимоги, передбачені у цих Правилах.
   7. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь у Розіграші.
   8. Участники Акції залишаючи свій номер мобільного телефону на сторінці сайту www.mnp.com.ua та надає право Організатору в подальшому на свій розсуд визначати порядок обробки та використання мобільних номерів Учасників відповідно з метою консультування та участі у Акції.
 4. Призовий фонд Акції (далі – Призи)
  1. Фонд призів формується на розсуд Виконавця.
  2. Під призом розуміється Приз переможцю Акції - кінцеве обладнання СМАРТФОН GENERAL MOBILE 8 в кількості одна штука.
  3. Виплата грошового еквіваленту вартості Призу або заміна його іншим благом, заохоченням тощо не допускається.
 5. Умови визначення переможця Акції та отримання призу
  1. Визначення Учасників, які отримають право на отримання призу (далі - Переможці), здійснюється відповідно до цих Умов та з дотриманням такої процедури:
   1. Визначення Переможців Розіграшу буде проводиться 01.05.2019 року шляхом електронної (комп’ютерної) вибірки за допомогою генератора випадкових чисел на безкоштовному Інтернет-сервісі random.org.
   2. Переможець буде визначений випадковим чином серед групи Учасників Акції, які залишили свій номер мобільного телефону згідно всіх Умов Розіграшу, в період вказаний у п. 3.1
   3. Серед Учасників Акції буде обрано лише одного переможця, який отримає Приз, а саме – смартфон General Mobile 8.
   4. Переможця Акції буде проінформовано про виграш Призу шляхом телефонного дзвінка від відповідального співробітника ТОВ «лайфселл» протягом одного робочого дня після отримання результатів з Інтернет-сервісу random.org .
   5. В разі неможливості зв’язатися з переможцем протягом 3 телефонних спроб, право на отримання Приз переходить до Учасника резервного складу. Кожен Учасник резервного складу визначається додатковою випадковою комп’ютерною вибіркою серед всіх Учасників, котрі виконали умови, які описано в п. 3.2. цих Правил протягом Терміну дії Акції.
   6. Приз Розіграшу передається переможцю шляхом надсилання йому поштою України або Новою Поштою на вказане переможцем відділення, за рахунок Виконавця.
   7. Для отримання Призу Учаснику необхідно пред’явити представнику ТОВ «лайфселл» наступні документи: – для отримання Призу переможець повинен надати ТОВ «лайфселл» ксерокопію довідки про надання реєстраційного номеру облікової картки платника податків у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків і паспортні дані у вигляді ксерокопій відповідних сторінок паспорта (ПІБ, ким виданий паспорт і дата видачі, відмітка про реєстрацію (прописка)). Кожна сторінка ксерокопії повинна бути власноручно підписана особою, яка надає такі відомості.
   8. У випадку неможливості Учасником Акції пред’явити вказані в п. 5.1.7 документи незалежно від причин, Виконавець Розіграшу має право не вручати приз Акції такому Учаснику.
 6. Додаткові умови Акції
  1. Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення Правил проведення Акції, і при неврегульованих правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається Організатором в межах чинного законодавства України. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаним з проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду.
  2. У випадку наявності обґрунтованої підозри у Організатора, що абонент, який приймає участь у Акції вдається до шахрайських дій, Організатор має право відмовити в надані Подарунка такому абоненту, допоки абонент не надасть підтвердження безпідставності підозри.
  3. У разі неотримання Призу, якщо Учасник мав на нього право або в разі виникнення будь-яких інших труднощів, абонент повинен звернутися у робочі дні за контактними телефонами 5433 (тільки для абонентів ТОВ «лайфселл») або за номером 0800205433 (для всіх абонентів) не пізніше 31.05.2019 року включно. У випадку, якщо Учасник не звернувся до 31.05.2019 року включно з питань неотримання Приза, Учасник втрачає право на його отримання.
  4. Переможці не можуть передавати права на Приз третім особам.
  5. ТОВ «лайфселл» залишає за собою право самостійно визначати точну суму коштів, що буде витрачена на надання Призу. ТОВ «лайфселл» не несе відповідальності за додаткові витрати переможця. Відповідальність за сплату податків за Призу покладається на ТОВ «лайфселл».
  6. Організатор має право залучати третіх осіб для проведення цієї Акції.
  7. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою оператором, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність або належне проведення Акції, Організатор може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.
  8. Абонент, шляхом виконання умов Акції викладених в п.3.2 цих Правил, підтверджує, що він ознайомлений з правилами Акції, та надає свою згоду на отримання будь-якої інформації стосовно ініціації, ходу та результатів проведення цієї Акції, а також наступних Акцій, що будуть проводитися ТОВ «лайфселл».
  9. Своєю участю в Акції Учасники акції з власної волі та добровільно надають повну та беззастережну згоду на зйомку його на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції за умови дотримання вимог ст. 20 Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, телевізійних та/або інших передач про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.
  10. Учасник акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні мого зображення та відеозапису з його участю.
  11. Учасник акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису з його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику акції чи будь-яким іншим особам. Учасник акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
  12. ТОВ «лайфселл» звільняється від будь-якої відповідальності стосовно наслідків використання Призу після їх вручення переможцям.